Ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) rodzice przeprowadzają we własnym zakresie w wybranym przez siebie towarzystwie ubezpieczeniowym.